Nationalpark Sydfyn  
Hvordan bliver en nationalpark til ?
 
Hvorfor oprette en nationalpark ?
 
Nationalpark - hvornår tidligst ?

 

Jørgen Otto Jørgensen 

Hvorfor nationalparker?

Derfor nationalpark
på Sydfyn


Nyhedsbreve


 

 
Du er her :SYDFYNSK NATIONALPARK? > Tilhængere og skeptikere > Skeptikerforeningen
 

Skeptikere er betænkelige


Af Bent Juul Sørensen, Ærø, formand for Foreningen for Nationalpark-skeptikere

 

Foreningen for Nationalpark-skeptikere er betænkelig ved den fremlagte nationalparkplan til en evt. kommende nationalpark i det sydfynske øhav!

 

Foreningens mission er via dialog med Styregruppen, Nationalpark-sekretariatet og de deltagende kommuner at udarbejde et sagligt beslutningsgrundlag for en mulig etablering af en nationalpark.  Vores forening har været aktiv i debatten og undersøgelsesarbejdet forud for den nyligt fremlagte nationalparkplan. 

 

Desværre lever resultatet ikke op til foreningens forventninger!

 

Vi har gentagne gange påpeget kritiske elementer i processen og i det materiale der danner grundlag for forslaget til den nationalparkplan, kommunerne har besluttet skal sendes i offentlig høring.

 

Den fremlagte plan for Nationalpark Sydfyn har karakter af, at man på væsentlige områder har brugt resultaterne fra borgerinddragelsen som et ”tag-selv-bord” uden hensyn til prioriteringer og anbefalinger.  Analysemateriale er anvendt ukritisk. Eksempelvis er der set bort fra særdeles kritiske, eksterne vurderinger fra den erhvervsøkonomisk analyse.

 

Resultatet er en plan med:

 • En NP, som er større end det oprindelige undersøgelsesområde.
 • En hidtil uset indlemmelse af byområder i en nationalpark.
 • Inddragelse af privatejede arealer i stort omfang, der tilmed, er uønsket af et stort flertal af berørte lodsejerne.
 • Mangelfuld og udokumenteret økonomi.

  - Altså en plan, hvor Lov om Nationalparker bliver gældende for et stort område, hvor økonomien ikke er ordentlig belyst og må forventes at være yderst begrænset.

Skeptikerne anerkender, at Nationalparker etableres i henhold til formålet i Lov om Nationalparker og netop derfor ikke at byer og byers bygningskunst samtidig inddrages og oplandet ”peppes op” som nationalpark.  Planen går på flere punkter ud over Wilhjelm-udvalgets og den nationale følgegruppes anbefalinger. Forslaget vægter bosætning, turisme og bygningskultur mere end natur og kulturlandskab af høj international værdi, der er en forudsætning for NP-udpegning.

 

Foreningen anbefaler ikke nationalparkplanen i sin nuværende form, men kan støtte en nationalparkplan der er begrænset til de mindre øer i det sydfynske øhav med ”portaler” i de tilknyttede havne på Sydfyn, Ærø, Tåsinge og Langeland. Hvis lokalbefolkningen dér ønsker det.

 

Nationalparkskeptikerne argumenterer:

 • Nationalparkplanen indeholder ikke en gennemarbejdet redegørelse for, hvordan den skal føres ud i livet. Den dækker en gruppes ambitioner, og hvad man har kunnet enes om. Det noteres, at en enig styregruppe anbefaler kommunerne at sende planen i høring - MEN også at to repræsentanter fra de mindre øer ikke støtter planen i sin nuværende form og at et mindretal bestående at land- og skovbrugets repræsentanter i styregruppen ikke kunne anbefale en nationalpark i det sydfynske øhav.

   

 • Den foreslåede NP Sydfyn er ikke sammenlignelig med andre nationalparker. Med forslaget er landarealet, efter at hele Ærø og Langeland er medtaget, nu oppe 85000 ha. hvoraf kun 3% ejes af staten. Forslaget involverer hele fem kommuner og bliver i givet fald DK’s største, 10 gange større end Mols Bjerge.

   

 • I en screening af ressourcer i yderområder peger Region Syddanmark desuden på Sydfyn som et område, hvor lokal identitet og dynamisk erhvervssamfund hænger sammen.  Området risikerer tab af denne identitet, samt dårligere muligheder og rammevilkår end det øvrige Danmark.”Branding” med begrebet ”Sydfyn” i NP-regi har kun begrænset markedsføringsværdi.

   

 • Naturturisme Sydfyns formål er at fremme turisme. Det sydfynske område vurderes ikke at have tilstrækkeligt med ”fyrtårne” der kan generere den påståede vækst i turismeerhvervet. Nationalpark-udpegningen vil ikke bidrage væsentligt og arbejdet med turisme bør fremover fortsætte i sit eget eller regionalt regi.

   

 • Nationalparkfondsbestyrelsen vil ikke have et stærkt lokalt kendskab pga. forslagets omfang. Bestyrelsen er klageberettiget ift. overordnet lovgivning. Sammenholdt med at flere organisationer taler om rullende regelsæt, frygtes at indflydelsen vil forsvinde fra de folkevalgte kommunalbestyrelser. Miljøministeren kan blive den afgørende myndighed i lokale spørgsmål.

   

 • Det fremlagte forslag er ikke ”bredt” folkelig forankret. Et flertal af lokalbefolkningen på Helnæs er således direkte imod NP-deltagelse. Den vigtige dialog med private lodsejere har ikke været ført, samtidig med at et stort flertal af lodsejere med underskrift og markering af deres arealer på det såkaldte ”røde kort” har signaleret, at de ikke ønsker deres ejendom inddraget i en NP.

   

 • Det er helt legalt at sige nej tak! - Læsø, Helgenæs, Møn og senest har Skagens Odde sagt nej til nationalpark.

   

 • Undersøgelsesarbejdet har resulteret i et stort antal forslag og ideer. Arbejdet er ikke spildt! - Foreningen for nationalpark-skeptikere vurderer at flere af dem fortjener at blive realiseret, men at det ikke forudsætter en udpegning af nationalpark i det sydfynske område. En udpegning vi frygter på længere sigt kan forhindre en bæredygtig udvikling på Sydfyn. 
 
 Nyhedsbrev

Email:

Navn:

Tilmeld dig Naturturismes nyhedsbrev: Udfyld de to felter og tryk på Tilmeld.
 
 
 
NATIONALPARK?      Abildvej 5B      5700 Svendborg      Telefon +45 62 23 30 45      Mail post@nationalparksydfyn.dk